2e Pijler

INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING

 

Klantenfiche IPT (pdf)

 

Concept

 

Dankzij een individuele pensioentoezegging of IPT bouwt de zelfstandige bedrijfsleider een aanvullend pensioen op. De bijdragen worden betaald door de vennootschap, die daardoor een aanzienlijke belastingvermindering geniet.

 

Doelgroep

 

Zelfstandige bedrijfsleiders van een vennootschap die een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangen.

 

Structuur

 

Verzekeringsnemer = vennootschap/ verzekerde & begunstigde leven = zelfstandige bedrijfsleider = natuurlijke persoon

 

Kenmerken

 

ü  Een aanvullend pensioen gefinancierd door de vennootschap met voordelen voor alle partijen

ü  Verschillende mogelijkheden voor een pensioenplan op maat:

ü  Gewaarborgde basisrentevoet  + mogelijke winstdeling of Tak 23 of Tak 44

ü  Aanvullende waarborgen mogelijk:

Ø  Premievrijstelling

Ø  Rente bij arbeidsongeschiktheid

Ø  Kapitaal overlijden

Ø  Kapitaal overlijden door ongeval

 

Gunstige fiscaliteit:Voor de vennootschap:

 

ü  de bijdragen kunnen fiscaal in mindering gebracht worden als beroepskost, onder bepaalde voorwaarden:

ü  1 van de voorwaarden voor aftrek van pensioenpremies: beantwoorden aan de 80%-regel

ü  voorwaarde voor fiscale aftrek van premies arbeidsongeschiktheid: beantwoorden aan de 100%-regel

Voor de bedrijfsleider:

 

ü  Bijdragen zijn geen belastbaar voordeel van alle aard en zijn dus niet onderworpen aan personenbelasting

ü  Gunstige afzonderlijke belastingheffing op einddatum (winstdeling is vrijgesteld van personenbelasting)

ü  Het is mogelijk om het contract elk jaar fiscaal te optimaliseren (bv. bij een loonsverhoging of bij een grote bedrijfswinst), en zo elk jaar de maximale belastingvoordelen te genieten

Belasting pensioenkapitaal op einddatum en kapitaal in geval van overlijden voor einddatum:

Kapitaal                                                               Winstdeling

ü  RIZIV-afhouding: 3,55 %                                Riziv- afhouding : 3,55%      

ü  olidariteitsbijdrage: 2 % (0 % tot 2 %)          Solidariteitsbijdrage: 2% (tussen 0% en 2%)

ü  eindbelasting :                                               Vrijgesteld van eindbelasting

 

 

Eindleeftijd

Belasting

60 jaar

20 % (16,5 % bij wettelijke pensionering en op voorwaarde dat er voldoende loopbaanjaren zijn)

61 jaar

18 % (16,5 % bij wettelijke pensionering en op voorwaarde dat er voldoende loopbaanjaren zijn)

62 - 64 jaar

16,5%

65 jaar

10   % (als professioneel actief tot 65 jaar, anders 16,5 %)

 

Eindbelasting in geval van overlijden voor einddatum: steeds 16,5%

 

      Belasting kapitaal in geval van overlijden na ongeval:

ü  belasting van het kapitaal tegen fictieve rente (zie VAPZ)

     AVRI: belasting van rente als vervangingsinkomen

 

Premietaks:

 

ü  4,4 % op de bijdragen pensioen, overlijden en overlijden na ongeval

ü  9,25 % op de bijdragen arbeidsongeschiktheid

Eindleeftijd: minimaal de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar in 2016)

Mogelijkheid om de IPT aan te wenden als instrument voor vastgoedfinanciering:

 

ü  Het pensioenkapitaal kan als waarborg voor een woonkrediet dienen.

ü  De bedrijfsleider kan een voorschot op het pensioenkapitaal nemen voor het renoveren, kopen of bouwen van een woning in de Europese Economische Ruimte (EER).

ü  Op einddatum van de IPT kan het opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt worden om het bedrag van een hypothecair krediet terug te betalen.

 

Vergelijkingen

 

De voordelen van een IPT worden nog duidelijker als we de uiteindelijke opbrengst van een loonsverhoging en een IPT vergelijken.

Door de voordelige fiscaliteit ondergaat pensioenopbouw via een IPT maar een bescheiden heffing en levert hij een duidelijk hoger kapitaal op dan kapitaalopbouw via belegging van een nettoloonsverhoging.

 

 

 

Loonsverhoging

Jaarlijks bruto

Nettoverhoging

 

 

 

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

 

5000 EUR

1837 EUR (idem kapitaal IPT  = jaarlijs beleggen aan 7,13%)

Jaarlijkse bruto-investering

Jaarlijkse netto-investering

5000 EUR

4789 EUR

Eindkapitaal na aftrek van de (para)fiscale inhoudingen

81.777 EUR

Deze projecties zijn berekend op basis van:

ü  pensioenopbouw vanaf 45 jaar, eindleeftijd 65 jaar (de aangeslotene is professioneel actief gebleven tot die leeftijd),jaarlijks salaris van 50 000 EUR,gemeentebelasting van 7 %, basisrentevoet van 0,75 %,instapkosten van 6,5 %fiscaal regime van kracht op 01/08/2017.

Veranderingen zijn steeds mogelijk.

 

RIZIV

 

Klantenfiche RIZIV (pdf)

 

Concept

Dokters, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en zelfstandige thuisverplegers die geconventioneerd zijn, kunnen via hun RIZIV-tegemoetkoming op een eenvoudige en fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen opbouwen in Tak 21, en zorgen voor een overlijdenskapitaal of een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bovendien genieten zij op die manier ook solidariteitsprestaties.

 

Doelgroep

 

Zelfstandige of loontrekkende dokters, tandartsen, apothekers ,kinesitherapeuten, logopedisten die geconventioneerd zijn. En de zelfstandige thuisverpegers in hoofdberoep die geconventioneerd zijn.

 

Structuur

 

ü  Verzekeringsnemer = verzekerde = begunstigde leven = zelfstandige natuurlijke persoon

 

Kenmerken

 

Voorwaarden om de RIZIV-tussenkomst te ontvangen

 

ü  De zorgverstrekker moet (geheel of gedeeltelijk) geconventioneerd zijn

ü  Het RIZIV beschikt over de geleverde prestaties van de zorgverstrekkern en kent al dan niet een RIZIV bijdrage toe.

ü  Hij moet een effectieve activiteit uitvoeren in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering gezondheidszorgen

 

Waarborgen op maat

 

Comfortabel aanvullend pensioen

 

ü  Aantrekkelijk rendement

ü  Fiscaal voordelig regime

ü  Volledig gefinancierd door RIZIV

 

Aanvullende waarborgen

ü  Minimumkapitaal of aanvullend kapitaal overlijden

ü  Een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid

 

Solidariteitsprestaties : voorbeeld AG Insurance

 

Financiering: 10 % van elke RIZIV-tussenkomst

 

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid


Bij volledige arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, wordt na een eigenrisicotermijn van 12 maanden de financiering van het contract ten laste genomen voor de duur van de arbeidsongeschiktheid.

 

Arbeidsongeschiktheidsrente


Bij volledige arbeidsongeschiktheid betaalt AG Insurance, na een eigenrisicotermijn van 90 dagen en
gedurende maximaal 1 jaar, een jaarlijkse rente gelijk aan 4 x de jaarlijkse bijdrage “pensioen”. Deze rente is maandelijks betaalbaar en bedraagt maximaal 12 000 EUR per jaar.

 

Tussenkomst bij moederschap


Bij moederschap wordt een bedrag, gelijk aan 15% van de bijdrage “pensioen”, op het RIZIV-contract gestort. Bovendien ontvangt de moeder voor haar pasgeboren kindje een eenmalige bijdrage van 100 EUR rechtstreeks op haar rekening. Zo supportert AG Insurance voor dit nieuwe leven.
• Betaling van een jaarlijkse overlevingsrente
Bij overlijden vóór de leeftijd van 60 jaar betaalt AG Insurance, in functie van de leeftijd, een jaarlijkse rente gedurende 10 jaar. Tijdens de eerste 12 maanden is er enkel dekking bij overlijden door ongeval.
• Uitkering bij ernstige ziekten
Bij diagnose van een ernstige ziekte vóór 60 jaar wordt eenmalig een forfaitair bedrag, gelijk aan de laatste bijdrage “pensioen”, aan de aangeslotene uitbetaald.

 

Flexibele formule

 

ü  Gewaarborgde rentevoet + mogelijke winstdeling (enkel via Tak 21)

ü  Mogelijkheid om op elk moment de begunstigde(n), de dekking overlijden of arbeidsongeschiktheid aan te passenInteressant alternatief voor vastgoedfinanciering


Het pensioenkapitaal kan gebruikt worden als voorschot, inpandgave en wedersamenstelling voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning in de EER.

 

Fiscaliteit

 

ü  De RIZIV-tussenkomst wordt niet aan de inkomsten van de klant toegevoegd , maw geen fiscaal voordeel

ü  Geen premietaks pensioen/overlijden

ü  Taks van 9,25% op de bijdrage arbeidsongeschiktheid

ü  Gunstige eindbelasting volgens fictieve rente

 

Leeftijd begunstigde

Fictieve rente (%) op uitgekeerd kap.*

Aangifteperiode

Tot 40 jaar

1%

13 jaar

41 tot 45 jaar

1,5%

13 jaar

46 tot 50 jaar

2%

13 jaar

51 jaar tot 55 jaar

2,5%

13 jaar

56 jaar tot 58 jaar

3%

13 jaar

59 jaar tot 60 jaar

3,5%

13 jaar

61 jaar tot 62 jaar

4%

13 jaar

63 jaar tot 64 jaar

4,5%

13 jaar

65 jaar

5%

10 jaar

 

 

 

Pensioenopbouw

Kapitaal

Winstdeelname

Totaal

Eindkapitaal

100.000

10.000

110.000

- RIZIV (3,55%)

3550

355

- 3.905

- Solidariteit (2%)

2000

200

- 2.200

Netto te ontvangen

94.450

9445

103.895

- Fictieve rente (*80%*5%)

3.778

0

3.778 /jaar

Aangifte

De fictieve rente wordt gedurende 10 jaar toegevoegd aan de inkomsten.

  

 

VAPZ

 

VAPZ Klantenfiche

 

Concept

 

Een optimale oplossing voor de zelfstandige die hiermee 3 vliegen in 1 klap slaat:

ü  een comfortabel aanvullend pensioen opbouwen in Tak 21

ü  zijn belastingwinst verhogen

ü  zijn sociale bijdragen verminderen

 

Doelgroep

 

ü  zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoep niet-starter met een min. referentie-inkomen van 14.042,57 EUR

ü  hun meewerkende echtgeno(o)ten met maxi-statuut

ü  zelfstandige helpers in hoofdberoep

 

Structuur

 

ü  Verzekeringsnemer = verzekerde = begunstigde leven = zelfstandige natuurlijke persoon

 

Kenmerken

 

ü  Opbouw van een aanvullend pensioen met een aantrekkelijk rendement.  Max. 8,17% van het geïndexeerde referentie-inkomen van N-3 (zie verso-zijde factuur sociale bijdragen) met een maximum van 3.302,77 EUR voor 2021.

ü  Onmiddellijk dubbel belastingvoordeel want

o   de bijdragen in het VAPZ kunnen afgetrokken worden als beroepskosten

o   waardoor ook de sociale bijdragen lager worden

ü  Flexibele formule:

 

o    gewaarborgde rentevoet + mogelijke winstdeling*

o    mogelijkheid om op elk moment de begunstigde(n), de dekking overlijden of arbeidsongeschiktheid of het bedrag gestort in het VAPZ (dat elk jaar geplafonneerd wordt) aan te passen

ü  Gunstige fiscaliteit:

o    geen premietaks op de hoofdwaarborg

o    alleen taks van 9,25 % op de bijdragen arbeidsongeschiktheid

o    meest voordelige taxatie op einddatum (zie tabel hieronder)

§  RIZIV-bijdrage van 3,55 %

§  Solidariteitsbijdrage van 0 % - 2 %

§  fictieve rente op het pensioenkapitaal zonder de winstdeling!

ü  Aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid


Dit luik voorziet in een vervangingsinkomen bij ziekte of na een ongeval. Een waarborg op maat, waarvan de bijdragen ook als beroepskost kunnen worden afgetrokken.

ü  Meer zekerheid voor de naasten

 

o   De begunstigde(n) van het contract krijgt(en) onmiddellijk het opgebouwde pensioenkapitaal als de verzekeringnemer overlijdt vóór pensionering.

o   Er kan bovendien een aanvullende overlijdensdekking of een overlijdensdekking na ongeval onderschreven worden

o   Het contract VAPZ kan als waarborg dienen voor het verwerven, bouwen of verbouwen van een woning gelegen in de EER. Voor dit doel kan ook een voorschot op het pensioenkapitaal genomen worden. Of de zelfstandige kan de opgebouwde reserve van zijn contract VAPZ op einddatum ook gebruiken om in één keer zijn hypothecair krediet terug te betalen, de zogenaamde wedersamenstelling.

 

Eindbelasting

 

Volgens het systeem van fictieve rente via aangifteplicht in de personenbelasting

 

Leeftijd begunstigde

Fictieve rente (%) op uitgekeerd kap.*

Aangifteperiode

Tot 40 jaar

1%

13 jaar

41 tot 45 jaar

1,5%

13 jaar

46 tot 50 jaar

2%

13 jaar

51 jaar tot 55 jaar

2,5%

13 jaar

56 jaar tot 58 jaar

3%

13 jaar

59 jaar tot 60 jaar

3,5%

13 jaar

61 jaar tot 62 jaar

4%

13 jaar

63 jaar tot 64 jaar

4,5%

13 jaar

65 jaar

5%

10 jaar

 

Pensioenopbouw

Kapitaal

Winstdeelname

Totaal

Eindkapitaal

100.000

10.000

110.000

- RIZIV (3,55%)

3550

355

- 3.905

- Solidariteit (2%)

2000

200

- 2.200

Netto te ontvangen

94.450

9445

103.895

- Fictieve rente (*80%*5%)

3.778

0

3.778 /jaar

Aangifte

De fictieve rente wordt gedurende 10 jaar toegevoegd aan de inkomsten.

 

 

 

POZ

Klantenfiche POZ (pdf)

 

Concept

 

Pensioenoplossing voor zelfstandige natuurlijke personen zonder vennootschap, die solide waarborgen voor hun toekomst koppelt aan onmiddellijke fiscale voordelen.

 

ü  Opbouw van een comfortabel pensioenkapitaal in Tak 21 en/of Tak 23

ü  Gewaarborgd rendement met eventuele winstdeling.

ü  Fiscaal voordeel verhogen door een belastingvermindering van 30 % op de personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting), als de voorwaarden van de belastingvermindering zijn nageleefd (waaronder de 80 %-regel).

ü  Klant kiest zelf aanvullende waarborgen in geval van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.

ü  Gebruik van de pensioenovereenkomst om onroerend goed te financieren.

 

Doelgroep

 

Zelfstandigen zonder vennootschap:

 

ü  zelfstandigen in hoofd- of bijberoep (behalve starters in bijberoep), op voorwaarde dat ze minstens de sociale bijdragen verschuldigd zijn van een zelfstandige in hoofdberoep;

ü  meewerkende echtgeno(o)t(e) met maxistatuut;

ü  zelfstandige helpers in hoofd- of bijberoep (behalve starters in bijberoep).

 

Eigenschappen

 

Structuur

ü  Verzekeringsnemer = verzekerde = begunstigde leven = zelfstandige natuurlijke persoon

 

Bijdragen

 

ü  Afhankelijk van het referentie-inkomen en de berekening van de 80 %-regel

ü  Frequentie: jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks

ü  Mogelijkheid om een inhaalpremie te storten om de voorbije loopbaan te financieren

 

Leeftijd op einddatum

 

ü  Wettelijke pensioenleeftijd (minimaal 65 jaar)

 

Vervroegde uitkering

 

ü  Mogelijk zodra de aangeslotene de wettelijke pensioenleeftijd bereikt die van kracht is op het moment van de aanvraag, of zodra hij aan de voorwaarden voldoet om zijn vervroegd pensioen op te nemen.

 

Begunstigde

 

ü  Op einddatum bij leven: de zelfstandige

ü  In geval van overlijden: de begunstigde(n) aangeduid in het contract

 

Fiscaliteit op de premies

 

ü  Belastingvermindering van 30 % op de personenbelasting (verhoogd met de gemeentebelasting) als de voorwaarden voor het toekennen van de belastingvermindering werden nageleefd, waaronder de 80 %-regel

ü  4,4 % taks op de bijdragen Pensioen, Overlijden en Overlijden na ongeval

ü  9,25 % taks op de bijdragen arbeidsongeschiktheid

 

(Para)fiscaliteit van de uitkeringen

 

ü  Pensioenkapitaal op de einddatum bij leven en kapitaal bij overlijden vóór de einddatum

 

Kapitaal leven en overlijden

 

ü  ZIV-bijdrage (Ziekte- en Invaliditeitsverzekering): 3,55 %

ü  Solidariteitsbijdrage: 0 % - 2 %

 

Belasting op de einddatum

 

ü  Het pensioenkapitaal is onderworpen aan de personenbelasting tegen de afzonderlijke aanslagvoet van 10 % bij een vereffening bij leven vanaf de P-datum (= de datum waarop de aangeslotene voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan) of bij overlijden.

ü  Afzonderlijke aanslagvoet van 33 % in alle andere gevallen.

 

Winstdeling (WD)

 

ü  ZIV-bijdrage (Ziekte- en Invaliditeitsverzekering): 3,55 %

ü  Solidariteitsbijdrage: 0 % - 2 %

ü  Geen belasting op einddatum

ü  Kapitaal bij overlijden na ongeval: belasting van het kapitaal in de vorm van fictieve rente

ü  Rente in geval van arbeidsongeschiktheid: belasting van de rente als vervangingsinkomen

 

Voorschotten en inpandgeving van het contract voor een hypothecair krediet

 

Mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte , voorschot à rato van 80%

 


VAPW

 

Hier komt informatie over vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW).

 

Deze website maakt gebruik van cookies Deze cookies zijn absoluut essentieel voor het goed functioneren van de website. Zij kunnen niet uitgeschakeld worden. Voor meer informatie en welke cookies we gebruiken, zie onze cookiestatement.
Cookiestatement Verberg details